Menu
2LBC-CAL-Yellow.png

Privacy Policy

ກຸ່ມບໍລິສັດຄາສເບີກເຂົ້າໃຈວ່າ ການຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.
ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ກໍານົດ ວິທີທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດຄາສເບີກ A/S ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ແລະ ບັນດາມາດຕະການທີ່ມີຢູ່ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.
ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພນີ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຈົ້າຊື້ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງຈາກພວກເຮົາ, ໄດ້ຮັບການບໍລິການຈາກພວກເຮົາ, ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຫຼື ໂຄສະນາ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ມີການພົວພັນກັບພວກເຮົາ, ລວມທັງ ການນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂດຍການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຮົາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ເວລາໜຶ່ງໃນການສຶກສາລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍນີ້ (ພ້ອມກັບ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄູກກີ້ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້, ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂບບາຍດັ່ງກ່າວ, ຖ້າເຈົ້າກໍາລັງນໍາໃຊ້ເວັບໄຊໃດໜຶ່ງ). ຖ້າເຈົ້າກໍາລັງເປັນໜຶ່ງໃນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າອາດຈະກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຂອງເຈົ້າກັບພວກເຮົາ. ການແຈ້ງເຕືອນເພີ່ມເຕີມທີ່ເນັ້ນການໃຊ້ງານບາງຢ່າງ ພວກເຮົາຕ້ອງການເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ພ້ອມກັບ ຄວາມສາມາດໃນການເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ອອກຈາກການນໍາໃຊ້ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກເຈົ້າ.
ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ອະທິບາຍເຖິງວິທີການປະຕິບັດຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແບບໃດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເກັບກໍາ
2. ພວກເຮົາເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າໄປເຮັດຫຍັງ
3. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຄຸກກີ້ແນວໃດ
4. ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສົນທະນາ, ກະດານຂ່າວ ຫຼື ການຈັດການສົນທະນາອື່ນໆ
5. ພວກເຮົາມີການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າແນວໃດ
6. ສິດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເວລາໃດທີ່ຄວນຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ
7. ການອັບເດດນະໂຍບາຍສະບັບນີ້

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແບບໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງການເກັບກໍາ

ພວກເຮົາຈະເກັບກໍາ ແລະ ດໍາເນີນຂໍ້ມູນ ຈໍານວນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດທີ່ກ່ຽວກັບເຈົ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຈົ້າ ຊືີ່, ທີ່ຢູ່, ອີເມລ, ເບີໂທລະສັບ, ສື່ອອນລາຍ, ເພດ, ວັນເດືອນປີເກີດ ຫຼື ຮູບຕິດບັດ, ຫຼື ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຈ້າງງານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງເຈົ້າ.
ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຈົ້າໃນງານ ໂຄສະນາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມໃນງານໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ຂໍ້ມູນທີ່ຕື່ມເຂົ້າໃນແບບຟອມ, ການບັນທຶກສຽງທີ່ເຈົ້າ ຫຼື ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກໄວ້, ລາຍລະອຽດຂອງແຂກທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັັບການໂຄສະນາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຊະນະການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງເຈົ້າ, ລວມທັງຂໍ້ມູນ ການເລືອກອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະມີ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າ ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຍາມຫວ່າງ ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່ເຈົ້າຫຼິ້ນ, ລາຍລະອຽດຂອງບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າສົນໃຈ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການ ລາຍລະອຽດຂອງ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສື່ສານຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການປະເພດໃດທີ່ເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມສົນໃຈ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສົນທະນາ, ກະດານຂ່າວ ຫຼື ການຈັດສົນທະນາອື່ນໆ ລວມເຖິງ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ຮູບພາບ, ວີດີໂອ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ເຈົ້າໂພສໃນສື່ອອນລາຍ.
ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ ຄໍາຕອບຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າຕອບໃນແບບສໍາຫຼວດຕະຫຼາດທີ່ພວກເຮົາຈັດຂຶ້ນ
ການຕິດຕໍ່ທາງຈົດໝາຍລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບເຈົ້າ ລວມທັງ ຜົນຕອບຮັບ, ການຕອບໂຕ້ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຈາກເຈົ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອີເມລ ຫຼື ສື່ອອນລາຍ, ຫຼື ການບັນທຶກທາງອອນລາຍໃດໆ, ຜ່ານ ເຈ້ຍ ຫຼື ການຕອບໂຕ້ແບບໂຕຕໍ່ໂຕ ລະຫວ່າງພວກເຮົາ. ຖ້າເຈົ້າມີການສື່ສານກັບພວກເຮົາຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ພວກເຮົາຈະມີການເກັບກໍາລາຍລະອຽດເບີໂທລະສັບທີ່ເຈົ້າຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ, ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈະຖືກເກັບກໍາຜ່ານການບັນທຶກການໂທ.
ຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ ລວມທັງຂໍ້ມູນ ທີ່ຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດ (IP) ທີ່ເຈົ້າເຊື່ອມຕໍ່ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ, ຫຼື ຂໍ້ມູນການເຂົ້າລອກອິນຂອງເຈົ້າ, ປະເພດບາວເຊີ ແລະ ເວີເຊິນ, ການຕັ້ງຄ່າເວລາ, ປະເພດ ແລະ ເວີເຊິນຂອງບາວເຊີ ປັກອິນ, ລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ແພລດຟອມ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເວັບໄຊ ລວມເຖິງທີ່ຢູ່ (URL), ການກົດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ (ລວມເຖິງ ວັນ ແລະ ເວລາ), ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຈົ້າເບິ່ງ ແລະ ຄົ້ນຫາ, ໜ້າເວັບໄຊທີ່ເຈົ້າເຂົ້າເບິ່ງ, ເວລາເພສສະແດງ, ການດາວໂຫຼດຜິດພາດ, ໄລຍະເວລາຂອງການເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເວັບດັ່ງກ່າວ, ໜ້າເວັບທີ່ຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນ (ເຊັ່ນ ການເລື່ອນ, ການກົດເຂົ້າໄປເບິ່ງ ແລະ ການ ເລື່ອນເມົ້າ), ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ ການຄົ້ນຫາຈາກໜ້າເວັບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ພວກເຮົາເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂດຍກົງຈາກເຈົ້າ ຫຼື ຈາກການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ, ເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເວັບໄຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຜູ້ຮັບເໝົາວຽກງານເຕັກນິກ, ການບໍລິການຈ່າຍເງິນ ຫຼື ການຂົນສົ່ງ, ເຄືອຂ່າຍການໂຄສະນາ, ຜູ້ໃຫ້ການວິເຄາະ, ຜູ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ, ຕົວແທນການກູ້ເງິນ, ຖານຂໍ້ມູນການຕ້ານການສໍ້ໂກງ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທີ່ 3 ອື່ນໆ ລວມເຖິງລາຍການກະທໍາຜິດ, ແລະ ຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ອງມືການວິໄຈ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ

ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ, ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຈະຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະເພດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະລວມເຖິງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ, ເຊື້ອຊາດ ແລະ ເຜົ່າ, ຄວາມຄິດເຫັນທາງການເມືອງ, ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ, ສະມາຊິກກໍາມະບານ ຫຼື ລົດສະນິຍົມທາງເພດ, ແລະ ຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ. ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນຄະດີອາຍາ ແລະ ການກະທໍາຜິດ ແມ່ນຈະຖືກລວມເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຂອງຢູໂລບ.
ໃນສະຖານະການທີ່ຈໍາກັດ, ພວກເຮົາຈະເກັບກໍາ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ ເວລາທີ່ພວກເຮົາສົ່ງຄໍາຂໍເພື່ອຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຢາປະຈໍາ ຫຼື ການຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຫຼື ການເລືອກປະເພດອາຫານສະເພາະໃນເວລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານເຊິ່ງຈະໄດ້ລະບຸສາສະໜາຂອງເຈົ້າ ເຊັ່ນ ອາຫານ ຮາລາ ຫຼື ເລືອກອາຫານທີ່ມີຊີ້ນ, ຫຼື ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີການກວດກາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດທາງອາດຊະຍາກໍາ. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການປ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ລວມເຖິງການອະທິບາຍເຖິງ “ພວກເຮົາເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າໄປເຮັດຫຍັງ” ໃນສ່ວນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ພວກເຮົາມີການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃສ?

 

ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຈາກເຈົ້າອາດຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປ, ແລະ ຖືກຈັດເກັບໄວ້ ທີ່ຢູໂລບ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກປະເມີນໂດຍພະນັກງານປະຕິບັດງານພາຍໃນຢູໂລບທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ຫຼື ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົາໃດໜຶ່ງ. ເຊິ່ງພະນັກງານຜູ້ກ່ຽວອາດຈະເຂົ້າມາເບິ່ງຫຼາຍໆສິ່ງຢ່າງທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ, ປະເມີນຜົນລາຍລະອຽດການຊໍາລະຂອງເຈົ້າ ຫຼື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ດົນປານໃດ?

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເກັບໄວ້ດົນເກີນກວ່າທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກເກັບໄວ້ເກີນກວ່າທີ່ຈໍາເປັນໃນການສະໜອງສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ, ຫຼື ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້້ຂ້າງເທິງ “ພວກເຮົາເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າໄປເຮັດຫຍັງ”
ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາອາດຈະຮັກສາລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາໃດໜຶ່ງ ແລະ ຈະຕິດຕໍ່ກັບພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຈົນກວ່າທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ, ຫຼື ອີງຕາມລະບຽບການຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ກໍານົດໄວ້. 

ການເປີດເຜີຍຂອງມູນຂອງເຈົ້ານອກເຂດເສດຖະກິດຢູໂລບ

ໃນການທີ່ພວກເຮົາໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກໃນເຂດເສດຖະກິດຢູໂລບ ອອກນອກເຂດເສດຖະກິດຢູ່ໂລບ, ພວກເຮົາອາດຈະຮຽກໃຫ້ໃຫ້ມີມາດຕະການເພີ່ມເຕີມສະເພາະເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນບາງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເຂດນອກເຂດເສດຖະກິດຢູໂລບແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະກໍາມະການສະຫະພາບຢູໂລບກ່ອນເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມເທົ່າທຽມ ທຽບກັບກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງເຂດເສດຖະກິດຢູໂລບ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈິ່ງບໍ່ມີເຄື່ອງມືປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມໃນເວລາທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ອໍານາດສານເຫຼົ່ານີ້. ໃນບາງປະເທດທີ່ບໍ່ມີການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຈະນໍາໃໃຊ້ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈະຖືກໂອນອອກໄປໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ເຊັ່ນ ຄະນະກໍາມະການສະຫະພາບຢູໂລບ ເຫັນດີໃນຮູບແບບຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາ ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະມີຜົນທາງກົດໝາຍ. 
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຕາມລາຍລະອຽດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພາກ “ການຕິດຕໍ່” ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເອກະສານເຄື່ອງມືການປົກປ້ອງສະພາະທີ່ນໍາໃຊ້ເວລາສົ່ງອອກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ. 

ພວກເຮົາມີການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແນວໃດ?

ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມທຸກໆຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນວ່າສົມເຫດຜົນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພສະບັບນີ້. 
ທຸກໆຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າໃຫ້ພວກົຮາແມ່ນຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ. 
ລະຫັດທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ເຈົ້າ (ຫຼື ທີ່ເຈົ້າເລືອກ) ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຮັກສາລະຫັດໄວ້ໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າບອກລະຫັດນີ້ກັບໃຜ. 
ແຕ່ວ່າ ເນື່ອງຈາກການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດແມ່ນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດສຸດຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ, ພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກໂອນຖ່າຍເຂົ້າຫາເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ- ທຸກໆການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໃນຕົວຂອງມັນອງ. ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເຄັ່ງຄັ້ດ ແລະ ຄູນສົມບັດຂອງຄວາມປອດໄພ ເພື່ອພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າເຖິງແບບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແມ່ນຫຍັງຄື ປຸ່ມເຊື່ອມຕໍ່ຫາ ໜ້າເວັບໄຊອື່ນ?

ເວັບໄຊ ແລະ ເຟສ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຮົາຈະມີປຸ່ມເຊື່ອມຕໍ່ຫາເວັບໄຊຂອງຄູ່ຮ່ວມເວັບໄຊບໍລິສັດໃນເຄື່ອ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາຕະຫຼອດເວລາ. ຖ້າເຈົ້າຕິດຕາມ ປຸ່ມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າເວັບໄຊເຫຼົ່ານີ້ຈະມີນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃດໆໃນນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາກວດສອບເບິ່ງນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຫາເວັບໄຊດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີ້.

ສິດທິຂອງເຈົ້າ ແລະ ວິທີຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາ

ການຕະຫຼາດ

ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຊາບເປັນປົກກຕິ ຫຼື ຂໍການຍິນຍອມຈາກເຈົ້າ (ກ່ອນຈະມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ) ເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນອື່ນເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສິດ ຫຼີກລ້ຽງການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວໂດຍການກົດເຂົ້າໄປປ່ອງໃດໜຶ່ງເທິງແບບຟອມທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ຫຼື ກົດເຂົ້າໄປປຸ່ມ ບໍ່ຕິດຕາມ ໃນອີເມລຂອງເຈົ້າ ທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໂຄສະນາໃຫ້. ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສິດເວລາໃດກໍໄດ້ໂດຍພົວພັນເອົາຟອມໄດ້ ທີ່ນີ້. 

ການອັບເດດຂໍ້ມູນ

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນ. ເພື່ອຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ເຈົ້າຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບຕໍ່ກັບທຸກໆການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທີ່ມີ ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາຕາມລາຍລະອຽດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພາກ “ການຕິດຕໍ່” ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ສິດທິຂອງເຈົ້າ

ຖ້າເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດຢູໂລບໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຈົ້າຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ, ພາຍໃຕ້ສະພາບເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ, ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ສິດຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫ້: 
ສະໜອງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຈົ້າໃຊ້ ແລະ ປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ.
ສະໜອງເອກະສານຂໍ້ມູນສ່ວນຂອງເຈົ້າຕົວທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າທີ່ບໍ່ສົມບູນໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ;
ລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີການປະກອບເຂົ້າໃນການປະເມີນຜົນ;
ເຄັ່ງຄັດວິທີການທີ່ພວກເຮົາປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຊັກຖາມທີ່ເຈົ້າຍົກຂຶ້ນມາ.
ນອກຈາກນີ້, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ, ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະ: 
ຫາກການປະເມີນຜົນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຍິນຍອມ, ໃຫ້ຍົກເລີກການຍິນຍອມ;
ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຍັງຮັກສາຂໍ້ມູນເຈົ້າໄວ້ໃນລະບົບອີເລັກໂທນິກ; 
ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນ ພວກເຮົາປະເມີນເຖິງ “ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ຫຼື ບົນພື້ນຖານ “ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ”, ຫຼືເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຫດຜົນການປະເມີນຂອງພວກເຮົາປະເມີນຜົນຫຼາຍກວ່າາຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດ, ສິດທິ ແລະ ເສລີພາບຂອງເຈົ້າ; 
ເພື່ອສື່ໂຄສະນາທາງກົງ (ລວມເຖິງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃດໆເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ) ໃນເວລາໃດໜຶ່ງ. 
ສິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິດທີ່ໃຊ້ເພື່ອຍົກເວັ້ນເຄື່ອງມືການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ (ເຊັ່ນ ປົກປ້ອງ ຫຼື ດັກຈັກອາດຊະຍາກໍາ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າເອງ (ເຊັ່ນ ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຕາມກົດໝາຍ), ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ມີໃນປະເທດຂອງເຈົ້າທີ່ເຈົ້າອາໃສຢູ່. 
ຖ້າເຈົ້າມີສິດແບບນັ້ນ, ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສິດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການສົ່ງຟອມ ທີ່ນີ້. 
ຖ້າເຈົ້າບໍ່ພຶງບໍ່ໃຈກັບການຖືກນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ຫຼື ການຕອບຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ກັບສິດທິເຫຼົ່ານີ້, ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງຫາ Datatilsynet 

ການຕິດຕໍ່

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະຕອບ ບັນດາຄໍາຖາມ, ຮັບ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາຮ້ອງ ຕໍ່ກັບ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພສະບັບນີ້ ໂດຍສົ່ງຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ ອີເມລ [email protected]

ອັບເດດນະໂຍບາຍສະບັບນີ້

ການປ່ຽນແປງໃດໆກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາມີຕໍ່ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພສະບັບນີ້ຈະຖືໂພສໃນເພສນີ້ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມແນ່ນອນ, ມີການແຈ້ງເຕືອນເຈົ້າຜ່ານອີເມລ. ກະລຸນາເຂົ້າມາກວດສອບຄືນເລື່ອຍໆເພື່ອຈະມີອັບເດດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງໃດໆ ຂອງນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພສະບັບນີ້. 
ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພສະບັບນີ້ ຖືກອັບເດດລ້າສຸດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2018

ດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ນີ້ຄືພື້ນຖານຫຼັກການທາງກົດໝາຍທີ່ອະທິບາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ:
ການຍິນຍອມ: ເວລາທີ່ເຈົ້າຍິນຍອມໃຫ້ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າ (ເຈົ້າຈະໄດ້ມີເອກະສານຍິນຍອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ໃດໜຶ່ງ [ ແລະ ຕາມເຈດຈໍານົງຂອງນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພສະບັບນີ້ ເຈົ້າອາດຈະຍົກເລີກການຍິນຍອມ ຫຼື [ແຈ້ງເຈດຈໍານົງທີ່ຈະຍົກເລີກການຍິນຍອມ ]])
ການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ: ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເວລາທີ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ.

ກົດລະບຽບທາງກົດໝາຍ: ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບທາງກົດໝາຍ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ: ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຫດຜົນຂອງເຮົາທີ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມີຄ່າຫຼາຍ ກວ່າ ສິດໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າ. 
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານທາງກົດໝາຍທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ກັບກຸ່ມຂໍ້ມູນສະເພະາຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນການຄັດສິນຄະດີອາຍາ:
ການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍ: ຂໍ້ມູນຂອງເຈົາມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຮົາໃນການສ້າງ, ປົກປ້ອງ, ດໍາເນີນຄະດີ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງ ກັບ ເຈົ້າ, ພວກເຮົາ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ. 
ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ: ການປະເມີນຜົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນຫຼາຍດ້ານໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານຂອງຢູໂລບ ຫຼື ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ.

ການແຈ້ງຍິນຍອມ: ເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງຍິນຍອມໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດ້ວຍເຫດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ດ້ວຍຫຼາຍໆເຫດຜົນສະເພາະ. ເຈົ້າສາມາດຍົກເລີກການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວໂດຍຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາຕາມລາຍລະອຽດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພາກ “ການຕິດຕໍ່” ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້. ຖ້າເຈົ້າຍົກເລີກ, ພວກເຮົາອາດບໍ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ ເນື່ອງຈາກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກເຈົ້າເສຍກ່ອນ.

The Carlsberg Group understands that the security of your personal data is extremely important, and it is committed to respecting your privacy and safeguarding your personal data.
This privacy policy sets out how Carlsberg Breweries A/S (Carlsberg, we, us, our) uses your personal data and the measures it has put in place to protect your information and keep it secure.
This privacy policy applies to you if you purchase goods from us, receive services from us, participate in our events or promotions or otherwise interact with us, including by using any of our websites or by interacting with us via social media.
Please take a moment to review this policy in detail (together with our cookies policy and terms of use, and any other documents referred to in them, if you are using one of our websites). If you are an existing customer of ours, further details about how we use your personal data may be set out in your contract with us. Further notices highlighting certain uses we wish to make of your personal data together with the ability to opt in or out of selected uses may also be provided when we collect personal data from you.
This privacy policy explains our privacy practices and covers the following areas:
1. What personal data we collect
2. What we do with your personal data
3. How we use cookies
4. Your use of chat rooms, message boards or other interactive forums 
5. How we protect your personal data 
6. Your rights and contacting us 
7. Updates to this policy 

What personal data we collect

We will collect and process some or all of the following personal data about you:
Information about you your name, address, email address, phone number, social media handle, gender, date of birth or photograph, or details of your employer and your position. 
Information we collect about your participation in our promotions and competitions or attendance at our events information provided in your application forms, recordings you or we have made, details of your guests in connection with any promotions and competitions you have entered or won, or other information related to your attendance at events, including any dietary and access assistance requirements you may have.
Information about your interests [details of any hobbies or activities you undertake], [details of your personal interests] or [OTHER INFORMATION]
Marketing preference information details of your marketing and communication preferences and information we collect to help us determine what products and services may be of interest to you
Information about your use of our chat rooms, message boards, social media pages or other interactive forums including any comments, photos, videos or other information that you post online
Survey information your responses to market surveys that we conduct
Our correspondence with you including any feedback, complaints and comments from you via telephone, email or social media, or records of any online, paper or in-person correspondence and interactions between us. If you have communicated with us by phone, we will collect details of the phone number used to call us, and any information collected via a call recording
Technical information including the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet, or your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug in types and versions, operating system and platform
Information about your visit to our websites including the full Uniform Resource Locators (URL) click-stream to, through and from our websites (including date and time), products you viewed or searched for, pages you accessed, page response times, download errors, lengths of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks and mouse-overs), and methods used to browse away from the page
Sources of personal data
We collect much of the personal data that we hold about you directly from you or your interactions with us, our websites or social media sites. We may also receive your personal data from other sources, including business partners, sub-contractors in technical, payment and delivery services, advertising networks, analytics providers, search information providers, credit reference agencies, anti-fraud databases and other third party databases, including sanctions lists, and business information and research tools.
Sensitive personal data
Under data protection law, certain categories of personal data are considered particularly sensitive and, therefore, as needing additional protection. These categories include information about health, racial or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, trade union membership or your sexual orientation, and genetic and bio-metric data. Information concerning criminal convictions and offences is also viewed as sensitive under European data protection law.
In limited circumstances, we will collect and handle such sensitive personal data, for example, when we handle requests for special medical or access assistance or your specific dietary requirements in connection with your attendance at an event, which may indicate your religious beliefs, e.g. halal or kosher meal selections, or where we undertake certain background checks on you, which may disclose information about previous criminal convictions. We handle this sensitive personal data in compliance with applicable data protection laws, including as described further in the “What we do with your personal data” section below.

What we do with your personal data

Under European data protection laws (European Data Protection Laws) we must establish and inform you of a legal basis or “ground” for our use of your personal data. For each use mentioned below we note the purpose for which we use and disclose it, and the ground we rely on as the basis for our use. An explanation of each of the grounds can be found further in this document.
Depending on how you interact with Carlsberg, we will use your personal data for the following purposes:
To provide and manage products and services you have requested To carry out our obligations arising from any contracts entered into between you and us, including to arrange delivery, to action or cancel orders, to provide you with the information, products and services that you request from us, and to notify you about changes to our products and services.
Legal bases: contract performance, legitimate interests (to enable us to perform our obligations and provide products and services to you or to notify you about changes to our products and services)
To communicate effectively with you to respond to your questions, comments, complaints or other communications, including any queries relating to our products.
Legal bases: legitimate interests (to allow us to correspond with you and provide products and services to you), legal claims
To monitor activities and record our correspondence with you to monitor our communications with you, including to ensure service quality, compliance with procedures and for training purposes.
Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services)
To provide you with marketing materials To provide you with information by post, email, phone, SMS, or online or social media advertisement about products and services that we offer where such products or services are similar to those you have already purchased or enquirer about, or where you have consented to being contacted for those purposes. We may also use your information for marketing selected business partners’ products and services. Where required by law, we will ask for your consent at the time we collect your data to conduct any of these types of marketing. We will provide an option to unsubscribe or opt-out of further communication on any electronic marketing sent to you or you may opt out at any time by contacting us using the details set outing the “Contact” section below.
Legal bases: consent, legitimate interests (to keep you updated with news in relation to our products and services)
To understand our customers, and to develop and tailor our products and services We may analyses the personal data that we hold in order to measure or understand the effectiveness of the advertising we serve to you and others, and to deliver relevant advertising to you. We may report aggregate information to our advertisers, and make suggestions and recommendations to you, our customers and users of our websites about products or services that may interest you or them.
Legal bases: legitimate interests (to ensure the quality of our products and services, allow us to improve our products and services, and provide you with the content and services on our websites)
To run our promotions and competitions where you are participating in promotions and competitions, to run such promotions and competitions, including to notify you if you have won. If you win a prize, in accordance with local law, we may make your personal data and your guests’ personal data available on our websites and social media pages and in press releases. We may also make these details available to third parties who may need this information for prize fulfillment purposes.
Legal bases: legal obligations, contract performance, legitimate interests (in order to successfully run our promotions and events)
To run our events if you attend an event organized or otherwise supported by us, we may use your personal data, including specific dietary requirements, health information and access assistance, in connection with the running of the event.
Legal bases: legitimate interests (to allow us to run our events, and to cater for and accommodate your specific preferences and requirements during our events), explicit consent (if required)
In relation to fraud prevention we and other organizations may access and use certain information to prevent fraud as may be required by applicable law and regulation, and best practice, at any given time. If false or inaccurate information is provided and fraud is identified or suspected, details may be passed to fraud prevention agencies and other organizations, and may be recorded by us or them.
Legal bases: legal obligations, legitimate interests (to ensure that you fall within our acceptable risk profile and to assist with the prevention of crime and fraud), substantial public interest
To conduct certain checks on you, such as KYC and credit checks If you are a customer or prospective customer, we may use your personal data to conduct certain checks in relation to you (and or your business). In connection with this purpose, we may disclose your details to the relevant authorities including credit reference agencies, government agencies and fraud prevention agencies. Law enforcement agencies may access and use this information. We, and other organizations that access and use information recorded by such agencies, may do so from countries other than the country in which you are based.
Legal bases: legal obligation, legal claims, substantial public interests, legitimate interests (to assist with the prevention of crime and fraud)
To improve and administer our websites, and to ensure that content is relevant To ensure that only adults of legal drinking age view and interact with our websites; to improve our websites and ensure that content is presented in the most effective manner for you and your computer; to administer our websites and for internal operations, including troubleshooting, data analysis (including traffic data analysis), testing, and research, statistical and survey purposes; to allow you to participate in / register for interactive features of our service; as part of our efforts to keep our websites safe and secure; to ensure that content from our websites is presented in the most effective manner for you and for your device, which may include passing your data to business partners, service providers, and analytics and search engine providers.
Legal bases: legitimate interests (to allow us to administer our websites and to provide you with the content and services on our websites), legal obligation
To reorganize or make changes to our business In the event that we: (i) are subject to negotiations for the sale of our business or part thereof to a third party; (ii) are sold to a third party; or (iii) undergo a re-organization, we may need to transfer some or all of your personal data to the relevant third party (or its advisers) as part of any due diligence process for the purpose of analyzing any proposed sale or re-organization. We may also need to transfer your personal data to that re-organized entity or third party after the sale or reorganization for them to use for the same purposes as set out in this privacy policy
Legal bases: legitimate interests (in order to allow us to change our business), legal obligation
To comply with legal and regulatory obligations We may process your personal data to comply with our legal and regulatory requirements, which may include disclosing your personal data to third parties, including insurers, the court service and/or regulators or law enforcement agencies in connection with inquiries, proceedings or investigations by such parties anywhere in the world or where compelled to do so.
Legal bases: legal obligations, legal claims, legitimate interests (to cooperate with law enforcement and regulatory authorities)
If you have any questions about the legal bases we rely on, please contact us using the details set out-in the “Contact” section below.
Disclosure of your information
In addition to the third parties mentioned above, we may also disclose your personal data to any member of our group, which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries, who may use it in connection with any of the purposes set out above. We will also share your personal data with third party service providers (such as providers of marketing, IT or administrative services) who may process it on our behalf for any of the purposes set out above.
We do not disclose information about identifiable individuals to our advertisers, but we may provide them with aggregate information about our users (for example, we may inform them that 500 men aged under 30 have clicked on their advertisement on any given day). We may also use such aggregate information to help advertisers reach the kind of audience they want to target (for example, women in a particular location). We may make use of the personal data we have collected from you to enable us to comply with our advertisers' wishes by displaying their advertisement to that target audience.

How we use "cookies"?

Our websites use cookies to distinguish you from other users. They help us to provide you with a good experience when you browse our websites and ensure that the content is relevant to you. To find out more about how we use cookies, please visit our Cookie Policy.

Your use of chat rooms, message boards or other interactive forums

We offer chat rooms, message or bulletin boards, or interactive areas where visitors may post comments or information for our visitors' enjoyment. If you participate in a chat room, bulletin or message board, or other interactive area where personal data may be posted on our websites, in addition to reading this privacy policy be sure to check our chat room rules before entering, as you will be bound by them. As you know, anything you post online is available for the world to see. We make no representations and undertake no obligations as to information you voluntarily post.

How we protect your personal data?

Where is your personal data stored? 

The data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination in Europe. It may also be processed by staff operating inside Europe who work for us or for one of our suppliers. Such staff may be engaged in, among other things, the fulfillment of your order, the processing of your payment details or the provision of support services.

How long is your personal data stored for? 

The personal data that we hold about you will not be kept for longer than is permitted by law and will only be kept for as long as necessary to provide you with any requested products, services or information, or for any other purpose set out under the heading “What do we do with the information” above.
For example, we may retain certain transaction details and correspondence until the time limit for claims arising from the transaction has expired, or to comply with regulatory requirements regarding the retention of such data.

Disclosure of your information outside the EEA 

Where we transfer personal data from inside the European Economic Area (the EEA) to outside the EEA, we may be required to take specific additional measures to safeguard the relevant personal data. Certain countries outside the EEA have been approved by the European Commission as providing essentially equivalent protections to EEA data protection laws and, therefore, no additional safeguards are required to export personal data to these jurisdictions. In countries that have not had these approvals, we will use appropriate safeguards to protect any personal data from being transferred, such as EU Commission-approved model contractual clauses or binding corporate rules permitted by applicable legal requirements.
Please contact us using the details set out in the “Contact” section below if you would like to see a copy of the specific safeguards applied to the export of your personal data.

What do we do to safeguard personal data? 

We will take all steps reasonably necessary to ensure that your personal data is treated securely and in accordance with this privacy policy.
All information you provide to us is stored on our secure servers.
Where we have given you (or where you have chosen) a password that enables you to access certain parts of our websites, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.
Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your personal data transmitted to our websites - any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access.

What about links to other sites?

Our websites and social media fan pages may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, affiliates and other third parties. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites.

Your rights and contacting us

Marketing

You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. We will usually inform you or collect your consent (before collecting your data) if we intend to use your data for such purposes or if we intend to disclose your information to any third party for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing by checking certain boxes on the forms we use to collect your data or clicking unsubscribe at the bottom of the emails we send to you for marketing purposes. You can also exercise the right at any time by submitting the form found on this page.

Updating information 

We will use reasonable endeavors to ensure that your personal data is accurate. In order to assist us with this, you should notify us of any changes to the personal data that you have provided to us by contacting us using the details set out in the “Contact” section below.

Your rights

If you are based in the EEA during your interactions with us, under certain conditions, you may have the right to require us to: 
Provide you with further details on how we use and process your personal data; provide you with a copy of the personal data that we hold about you; rectify inaccuracies in the personal data and complete any incomplete personal data that we process about you; delete personal data we no longer have grounds to process; and restrict how we process your personal data whilst we consider an inquiry you have raised. 
In addition, under certain conditions, you have the right to: where processing is based on consent, withdraw the consent; ask us to transmit the personal data you have provided to us and that we still hold about you to a third party electronically; object to any processing of personal data that we process on the “legitimate interests” or “public interests” grounds, unless our reasons for the underlying processing outweigh your interests, rights and freedoms; and object to direct marketing (including any profiling for such purposes) at any time. 
These rights are subject to certain exemptions to safeguard the public interest (e.g. the prevention or detection of crime) and our interests (e.g. the maintenance of legal privilege), and may not all be available in the country in which you are based. 
If you have the right to do so, you can exercise these rights by submitting the form found on this page.

If you are not satisfied with our use of your personal information or our response to any exercise of these rights, you have the right to complain to Datatilsynet. 

Contact

Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to [email protected].

Updates to this policy

Any changes we may make to this privacy policy will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail. Please check back frequently to see any updates or changes to this privacy policy.
This privacy policy was last updated in May 2018.

Legal bases for use of personal data 

These are the principal legal grounds that justify our use of your personal data:
Consent: where you have consented to our use of your information (you will have been presented with a consent form in relation to any such use [and may withdraw your consent by the means stated in this privacy policy OR [insert means to withdraw consent]]).

Contract performance: where your information is necessary to enter into or perform our contract with you.

Legal obligation: where we need to use your information to comply with our legal obligations.

Legitimate interests: where we use your information to achieve a legitimate interest and our reasons for using it outweigh any prejudice to your data protection rights.
These are the principal legal bases that we typically use to justify our use of Special Categories of your Personal Data and Criminal Convictions Data:

Legal claims: where your information is necessary for us to establish, defend, prosecute or make a claim against you, us or a third party.

In the substantial public interest: processing is necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of EU or local law.
Explicit consent: you have given your explicit consent to the processing of the personal data for one or more specified purposes. You are free to withdraw your consent by contacting us as set out in the “Contact” section of the above notice. If you do so, we may be unable to provide our products or services that require the use of such data.